Stop direct even met lezen en kijk om je heen. Hoeveel kunststofproducten zie je? Dit is waarschijnlijk altijd meer dan je je dagelijks realiseert. Kunststof wordt gemaakt van aardolie en aardolie is opgeslagen CO2, de CO2 komt vrij bij productie en afbraak van kunststof. Daarnaast verdwijnt er heel veel kunststof in het milieu. Het produceren, gebruiken en afdanken van kunststof levert dus heel wat problemen op. Maar, je laptop, auto en halve kledingkast, alles valt uit elkaar zonder kunststof. Onze maatschappij zonder kunststof is ondenkbaar.

Dat vinden de producenten van kunststoffen ook. Daarom hebben de kunststofproducerende bedrijven samen een “plastic transitie routekaart” opgesteld. Met behulp van deze routekaart wil de industrie toewerken naar circulair plastic dat geproduceerd kan worden zonder uitstoot. Dit is een nobel streven waar de hele maatschappij bij gebaat. De routekaart zet een pad uit dat leidt tot een reductie van CO2-emissies in het hele plastic systeem. Met 28% in 2030 en net-zero in 2050. Tegelijkertijd zorgt dit voor een geleidelijke vervanging van fossiel gebaseerd plastic, waardoor circulair plastic in 2030 in 25% van de Europese vraag voorziet en 65% in 2050. Additionele investeringen en operationele kosten voor het waarmaken van deze ambitie worden geschat op €235 miljard.

Hoe kunnen we de randvoorwaarden creëren die deze ambitie mogelijk kunnen maken? De routekaart brengt de belangrijkste maatregelen en opties voor versnelling in kaart en definieert wat onmiddellijk, op korte, en op middellange termijn nodig is en welke acties producenten van kunststoffen moeten nemen. De industrie ziet in dat ze meer moet doen om het systeem sneller te laten veranderen, maar uit de routekaart blijkt ook hoe circulariteit intrinsiek vereist dat maatregelen in samenhang met de hele waardeketen worden genomen. De routekaart bevat daarom ook acties en aanbevelingen voor opvolging door beleidsmakers en andere partijen in de waardeketen tussen nu en 2030. Volgens Virginia Janssens, Managing Director van Plastics Europe, is het van essentieel belang dat er politieke wil én steun is. Er is urgente behoefte aan ondersteunend beleid en een regelgevend kader dat de Europese markt en investeringen voor circulariteit stimuleert, in plaats van dat het de industrietransitie tegenwerkt.

Samen met beleidsmakers en in samenwerking met de hele waardeketen kunnen de circulaire kunststoffen geleidelijk de op aardolie gebaseerde kunststoffen verdringen. De 50 Megaton op aardolie gebaseerde kunststof die in 2021 geproduceerd werd kan worden teruggebracht naar 22 Megaton in 2050. Het totale aandeel van gerecyclede kunststof zou in 2050 dan 65% kunnen zijn.

Met een goede samenwerking beschouwt handelsvereniging Plastics Europe deze doelen haalbaar.

Om dit te realiseren vraag de kunststofindustrie beleidsmakers om een aantal stappen te zetten. Nu en op korte en middellange termijn. Voor de komende twee jaar wordt gevraagd om de volgende stappen:

  • Ontwikkel een EU-equivalent van de Amerikaanse Inflation Reduction Act om circulaire kunststoffen productie in Europa competitief te maken
  • Als het om eenmalig gebruik gaat beschrijf de functie dan op zo’n manier dat het niet naar een specifiek materiaal wijst
  • Gebruik de brandstofvrijgestelde massa evenwichtsbenadering voor chemicaliën recycling. Zie ook hier voor meer uitleg.
  • Harmoniseer de vereisten en certificering voor het aandeel van gerecyclede kunststof in producten
  • Leg het minimale gerecyclede aandeel in kunststoffen ook op aan geïmporteerde kunststoffen
  • Verbeter de afvalinzameling en het sorteren en stimuleer investeringen in recycling infrastructuur door o.a. Extended Producer Responsibility (EPR)
  • Stop gefaseerd met storten en verbranding van herbruikbaar kunststof door het benutten van instrumenten zoals EU ETS (Emissions Trading System) en verwijderingsbelastingen
  • Vereenvoudig en versnel vergunningsprocessen
  • Maak OCS-achtige (Operation Clean Sweep) eisen en certificering juridisch bindend voor alle kunststofproducerende industrie in de EU

Bovenstaande informatie is gehaald uit het rapport “The Plastic Transition” van Plastics Europe. Om een goed beeld te krijgen moet deze informatie altijd in het verband van het rapport gezien worden. Beschouw dit stukje als een teaser. Er is nog meer nodig dan enkel het genoemde lijstje om deze transitie te kunnen laten slagen. Plastics Europe geeft duidelijk aan dat ze serieus zijn in het verduurzamen van de kunststofindustrie. Zij realiseren zich dat dit een lang traject is. Om dit te kunnen waarmaken vragen ze om hulp. Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van deze hulpvraag verwijzen we graag naar de op 26 oktober gepubliceerde roadmap om onze kunststoffen circulair te maken.

Terug