Vanaf 10 maart biedt Landbouw Meerdere Smaken agrariërs de mogelijkheid om deel te nemen aan de proeftuin elektrisch beregenen. De proeftuin maakt het voor Flevolandse agrariërs mogelijk om op het eigen bedrijf het effect te meten bij het gebruik van elektrische beregeningsinstallatie.

De proeftuin
De proeftuin is gericht op monitoring en kennisverspreiding. Agrariërs en adviseurs kunnen samen aan de slag met vraagstukken over het monitoren en optimaliseren van elektrische beregeningsinstallaties en het gebruik hiervan. Er is ruimte voor minimaal 4 deelnemende agrariërs. Deelnemers worden voorzien van persoonlijk advies en monitoring voor elektrische beregeningssystemen.

Effecten
De middelen uit de proeftuin elektrisch beregenen kunnen worden ingezet bij nieuwe vraagstukken, maar ook bij lopende projecten in relatie tot elektrisch beregenen. Voorwaarde is hierbij dat aandacht uit gaat naar de effecten op emissie van stikstof (NOx), waterverbruik en agrarische opbrengst. Afhankelijk van de maatregel kunnen aanvullende parameters worden toegevoegd.

Amendement
Provinciale Staten vinden het belangrijk om zoveel mogelijk innovaties op dit gebied te stimuleren. De proeftuin is gestart naar aanleiding van amendement L van 11 november 2020: de uitvoering van innovatie pilots die snel een bijdrage gaan leveren aan bijvoorbeeld stikstofreductie en elektrische irrigatie.

Voorwaarden
10 maart wordt het aanvragen deelname proeftuin elektrische beregening voor individuele agrariërs opengesteld en vanaf dat moment kunnen aanvragen worden ingediend.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Een beoordeling over de aanvraag wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken aan de aanvrager gecommuniceerd.

 • Looptijd maart 2021 – december 2022 (een vol jaar en twee zomers).
 • Het project draagt niet bij aan de investering van deelnemende agrariërs. Het richt zich expliciet op maatregelen die weliswaar innovatief zijn, maar ook markt gereed.
 • Het project richt zich op innovatieve maatregelen ten behoeve van emissiereductie van stikstof en/of beperking van het gebruik van fossiele brandstof.
 • Het project richt zich op de volgende maatregelen:
MaatregelParametersOptionele parameters
Elektrische (1) druppelirrigatieEmissie van stikstof (NOx), waterverbruik en agrarische opbrengst (2)Bodem kwaliteit
Elektrisch (1) beregenenemissie van stikstof (NOx), waterverbruik en agrarische opbrengst (2)Bodem kwaliteit

(1) Elektrische beregening binnen dit project wordt aangedreven door een duurzame energiebron (e.g. wind of zonne-energie)

(2) Agrarische opbrengst kan worden uitgedrukt in oogstproductie, dierlijke productie, directe kostenbesparing en tijdswinst. Deze parameters kunnen moeilijk en kostbaar zijn om te meten.

 • Elektrische irrigatie binnen dit project wordt aangedreven door een duurzame energiebron (e.g. wind of zonne-energie)
 • Provincie organiseert monitoring op de volgende parameters: de effecten op emissie van stikstof (NH3 en NOx), waterverbruik en agrarische opbrengst, de parameter voor agrarische opbrengst kan worden bepaald in overleg met de agrariërs.
 • Het project biedt de deelnemende agrariërs advisering op basis van de monitoringsbehoefte binnen de benoemde gestelde kaders.
 • Deelnemende agrariërs bieden (geanonimiseerd) inzicht in kosten, opbrengsten, meetresultaten
 • Naar aanleiding van de resultaten van het project worden er twee kennisbijeenkomsten en online deling van de informatie georganiseerd
 • Deelnemende agrariërs werken mee aan 2 kennisbijeenkomsten, zo mogelijk in het veld, en aan online communicatie
 • Deelnemende agrariërs ontvangen een financiële vergoeding voor geleverde inzet voor de proeven, monitoring en communicatie

Inschrijven voor deelname
Vanaf 10 maart wordt het project opengesteld voor aanvragen, inschrijving is mogelijk tot 24 maart. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het project loopt tot het najaar 2022, de proeftuin start op 1 april 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier. De selectie voor deelname aan de proeftuin zal bekend worden gemaakt in de tweede week van april, de selectie van agrariërs zal worden uitgevoerd door een extern bureau.

Het project duurt twee teeltseizoenen, deelname voor een seizoen is niet mogelijk!

  Terug