Al meer dan 25 Flevolanders hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Als het aan Natuurmonumenten ligt, blijft het hier niet bij en wordt er straks een heuse gemeenschap, een ‘community’ van 150-200 vrijwilligers gevormd. De taken van de community bestaan uit het beheer van de eilanden en het ontvangen van bezoekers. Natuurmonumenten heeft vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland een bedrag van €500.000 toegekend gekregen om de community vorm te  geven en om te zorgen dat er een goede  ontvangst- en beheerruimte op Marker Wadden komt.
 
De Marker Wadden spreekt als nieuwste stukje Nederland zeer tot de verbeelding. Inmiddels hebben ruim 15.000 mensen de Marker Wadden bezocht. De  faciliteiten op het eiland om al die bezoekers te ontvangen en te vertellen over deze natuureilanden ontbreken nog. Zo is er nog geen ruimte waar bezoekers kunnen worden ontvangen. Om al die bezoekers wegwijs te maken op Marker Wadden, uitleg te geven over de aanleg en de natuur en om zelf actief in de natuur aan de slag te gaan, zet Natuurmonumenten actief in op het opzetten van een vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers hebben een goed onderdak nodig. Naast het ontvangen van bezoekers zullen de vrijwilligers ook beheerwerkzaamheden doen omdat Marker Wadden niet in aanmerking komt voor beheersubsidie. Dit is niet geheel nieuw. Op het Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten is er een vergelijkbare vrijwilligersorganisatie van 150 mensen actief. Er zal veel van de vrijwilligers worden gevraagd. Zo zullen er eilandbeheerders één of meerdere weken achter elkaar als gastheer of – vrouw op het eiland aanwezig zijn. Dit vereist daardoor ook een ruimte waar zij kunnen overnachten.

Sociale cohesie en recreatie
Natuurmonumenten komt voor Leadersubsidie in aanmerking omdat het project sociale cohesie stimuleert en  het geeft  een positieve impuls  aan  recreatieve mogelijkheden in het buitenstedelijk gebied. De financiële bijdrage van € 500.000,- is voor de helft afkomstig vanuit Brussel. Daarnaast wordt er €50.000 als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Lelystad en €200.000 door de provincie Flevoland.

Nationaal Park Nieuw Land
De Marker Wadden is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Sinds 1 oktober 2018 vormt het samen met de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en het Markermeer het jongste Nationaal Park van Nederland. Op 27 februari 2019 stelden Provinciale Staten van Flevoland de ontwikkelingsvisie met de toekomstplannen voor het Nationaal Park vast. Die zijn erop gericht de natuur te versterken en het gebied beter toegankelijk te maken voor bezoekers. De komende jaren werkt de provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie daarvan.

Leader Flevoland
Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland dat uitgevoerd wordt door Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland is er financiële ondersteuning beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Thema’s zijn het bevorderen van sociale cohesie, het verbeteren van de relatie tussen stad en platteland en het versterken van de recreatieve mogelijkheden op het platteland. Het programma loopt tot eind 2020.

Terug