Matthijs Meijer, projectmanager circulaire economie bij Horizon, schreef voor Nationale Grondstoffendag een stukje over het manifest ‘Circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal’ en het convenant Toekomstbestendige Woningbouw.

In 2017 was de primeur van de Grondstoffendag voor Almere. Waterplanten, beton, oud asfalt, het moeten onze nieuwe grondstoffen voor energie en nieuwe producten worden. Wat is daar voor nodig, hoe werkt het, is het rendabel en is het wel genoeg om de CO2-uitstoot naar nul terug te krijgen? Vandaag is het weer Nationale Grondstoffendag. Elk jaar wordt er op deze datum aandacht gevraagd voor de rol van de overheid op het gebied van hergebruik en het opwaarderen van de bestaande grondstoffen. De overheid heeft een grote rol in het creëren van een circulaire economie en dus ook hoe we met onze grondstoffen om gaan.

Een grote grondstoffenverbruiker is de bouw. Dat moeten we omzetten naar een grondstoffengebruiker. Om dit in 2050 te bereiken is versnelling nodig op twee terreinen: wat verstaan we onder circulair bouwen én is dit economisch rendabel? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft samen met coöperatie Cirkelstad het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Heijmans, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het ondertekenen van het manifest ‘Circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal’ op 7 december 2023. Dat is over drie maanden! Met Het Nieuwe Normaal (HNN) wordt één taal ontwikkeld voor circulair bouwen. Het is essentieel voor opdrachtgever en opdrachtnemer als ze weten wat er uitgevraagd wordt, hoe dit gebeurt en wat er uiteindelijk opgeleverd moet worden. Om tot die taal te komen worden er projectevaluaties afgenomen. Niet om te beoordelen of veroordelen maar juist om vanuit de praktijk te komen tot een raamwerk, dat daarmee operationeel uitvoerbaar blijft en gebaseerd is op kennis en tools die er al zijn.

Het HNN-raamwerk dat inmiddels is ontstaan verstaat onder ‘circulair’ hoe je omgaat met materialen. Ook worden er vragen gesteld over bijvoorbeeld energie, water en stikstof (als duurzame context die van invloed is) en sociale en management aspecten (als versnellers of barrières). HNN helpt je op verschillende manieren de circulaire ambitie van je project of je organisatie te concretiseren. Het kan dienen als basis voor je op te stellen visie, of juist handvatten bieden om als projectleider circulariteit te borgen in projecten. Zo wordt een standaard aangedragen voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf wellicht nog niet bewust van bent. Je kunt je project laten evalueren om er achter te komen waar je nu staat op het gebied van circulariteit. Je krijgt ook tips hoe je stappen in deze richting kunt maken. De informatie die je deelt is niet herleidbaar naar projecten of organisaties. Je helpt jezelf en je branche als je hieraan meedoet.

Dan het convenant Toekomstbestendige Woningbouw. Wat is dat? Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is een samenwerking tussen overheden in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. En met marktpartijen en leveranciers. Het doel van het convenant is om de duurzaamheidsambities in de bouw makkelijker en tegen lagere kosten te kunnen realiseren. Dit convenant brengt de belangrijkste duurzaamheidsthema’s samen en biedt ook een kader voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Het convenant richt zich naast circulariteit op energie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, natuurinclusiviteit en gezondheid. De aspecten en bijbehorende normen binnen deze thema’s worden met de drie ambitieniveaus ‘brons’, ‘zilver’ en ‘goud’ aangegeven. Brons ligt dicht tegen het wettelijk minimum aan, zilver stijgt daar nog verder bovenuit en goud is echt een koplopers-ambitie.

Er wordt nog steeds gewerkt aan een convenant voor alle provincies en aan een landelijke borging van alle ambities die zijn uitgewerkt. Daar kun je nog over meepraten. Wanneer een en ander in werking treedt, wordt later bekend. Tot die tijd kun je het convenant dat er nu ligt ondertekenen of jouw interesse kenbaar maken door contact op te nemen.

Terug