Privacy statement Connect B2B app - Horizon Flevoland

Privacy statement Connect B2B app

Inleiding
Horizon hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Doorgaans verwerkt Horizon persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. In dit privacy statement treft u informatie aan over welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en voor welk doel wij dat doen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Horizon Flevoland

Postbus 123

8200 AC Lelystad

+31 320 343100

info@horizonflevoland.nl

horizonflevoland.nl

Definities
Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG en artikel 6 UAVG;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad;

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke: de partij die de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt bepaalt. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit privacy statement is Horizon;

Verwerker: degene die op basis van een verwerkersovereenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Categorieën betrokkenen
Van de volgende categorieën betrokkenen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 • gebruikers van de app;
 • deelnemers van evenementen en bijeenkomsten;
 • betrokkenen die de organisatie van een evenement of bijeenkomst verzorgen dan wel betrokkenen die werkzaam zijn bij de organisator van een evenement of bijeenkomst;
 • zakelijke relaties waarmee Horizon in het kader van de organisatie van evenementen en bijeenkomsten samenwerkt.


Persoonsgegevens
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Horizon worden verwerkt:

 • voornamen, voorletters, achternamen;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • gegevens betreffende het IBAN en/of andere betaalgegevens;
 • foto’s en camerabeelden.


Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het uitnodigen van betrokkenen voor evenementen en bijeenkomsten, waaronder maar niet beperkt tot evenementen betreffende de Floriade Almere 2022;
 • de uitvoering van evenementen en bijeenkomsten;
 • voor marketingdoeleinden;
 • het analyseren van data, waaronder maar niet beperkt tot data betreffende het succes van een evenement of bijeenkomst;
 • het delen van kennis;
 • het koppelen van contactpersonen van organisaties voor netwerkdoeleinden.


Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Horizon verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • een gerechtvaardigd belang, waaronder ten behoeve van de organisatie van evenementen en bijeenkomsten, maar ook voor marketingdoeleinden;
 • de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene dan wel de organisatie waar de betrokkene werkzaam is;
 • een wettelijke verplichting, waaronder in gevallen waarin de fiscale bewaarplicht van toepassing is;
 • de verdediging van een recht in rechte;
 • uw toestemming in gevallen waarin Horizon specifiek om uw toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens heeft verzocht.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden, behoudens een wettelijke verplichting die op Horizon mocht rusten, niet aan derden verstrekt.

De volgende verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens:

 • Tactile;
 • partijen die Horizon inschakelt voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten.

Met verwerkers die persoonsgegevens in opdracht van Horizon verwerken worden verwerkersovereenkomsten overeengekomen. Desbetreffende verwerkersovereenkomsten bevatten in ieder geval afspraken over door de verwerker te treffen beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingsmaatregelen
Horizon treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Door Horizon getroffen beveiligingsmaatregelen dragen zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
Door Horizon wordt gebruikgemaakt van functionele cookies.

Technische cookies en analytische cookies worden gebruikt om het bezoek aan de app en website mogelijk te maken en het app- en websitebezoek te analyseren. Aan de hand van deze gegevens kan de app worden verbeterd in het kader van de gebruikerservaring. Met het gebruik van functionele cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
De AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens.  Persoonsgegevens worden door Horizon bewaard voor zover dat noodzakelijk is. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in de regel bewaard tot uiterlijk 1 jaar na de beëindiging van de relatie. Op deze bewaartermijn zijn hier onder enkele uitzonderingen benoemd:

 • na inschrijving voor een nieuwsbrief worden persoonsgegevens bewaard tot wederopzegging;
 • persoonsgegevens in het kader van fiscale wetgeving worden 7 jaar bewaard;
 • camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard. Beelden van een incident worden bewaard totdat de zaak is afgehandeld.


Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • inzagerecht: elke betrokkene heeft recht op inzage in zijn bestand. De betrokkene kan hiertoe een schriftelijk verzoek doen. Na ontvangst van het inzageverzoek wordt door Horizon binnen vier weken medegedeeld of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien persoonsgegevens van desbetreffende betrokkene worden verwerkt, verleent Horizon betrokkene, behoudens uitzonderingen, inzage in zijn bestand;

 

 • recht op rectificatie, aanvulling en beperking van de verwerking: indien betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot rectificatie, aanvulling, of beperking van de verwerking. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Horizon bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre daaraan wordt voldaan;

 

 • recht op gegevenswissing: De betrokkene heeft het recht verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Indien Horizon een dergelijk verzoek ontvangt, zal dit verzoek binnen 4 weken worden beoordeeld. Indien een van de wettelijke uitzondering op gegevenswissing van toepassing is, informeert Horizon de betrokkene daarover;

 

 • recht van bezwaar: indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde bezwaar aan te tekenen. Horizon beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt Horizon de verwerking;

 

 • intrekken van toestemming: indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 

 • dataportabiliteit: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens, die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) overdragen.


Klachten
De betrokkene die van mening is dat de geldende privacyregelgeving niet of onvoldoende is nageleefd, kan zich wenden tot Horizon met zijn klacht. Klachten kunnen worden gericht aan het mailadres info@horizonflevoland.nl. Horizon zal zich vervolgens inzetten een passende oplossing te bieden.

Betrokkene heeft te allen tijde het recht zich met zijn klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de bevoegde rechter.

Wijzigingen
Horizon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De laatste versie van dit privacy statement wordt gepubliceerd in de app. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2022.