Voucher aanvragen - Horizon Flevoland

Voucher aanvragen

Een voucher stelt de ondernemer in staat om tegen lagere kosten extern deskundigheid in te schakelen bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of meer werk. Op deze pagina vind je een beknopte versie van de vergoeding, criteria, weigeringsgronden en procedure van de voucherregeling. De uitgebreide regels kun je hier vinden.

LET OP: Het beschikbare subsidiebudget voor de vouchers kennis & expertise en persoonlijke ontwikkeling is uitgeput. Deze vouchers kunnen op dit moment niet meer aangevraagd worden.

Vergoeding

Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten. De maximale vergoeding verschilt per type voucher. De voucher Kennis & Expertise heeft een maximum van €15.000,-. Als je kiest voor de voucher Persoonlijke Ontwikkeling dan is het maximum € 5.000,-. Bij de voucher Internationaal Ondernemen heeft deelname aan handelsmissies en beurzen een maximum van € 5.000,- en overige activiteiten een maximum van €15.000,-. De voucher Maritieme Innovatie heeft een maximum van € 15.000,-.

Criteria

Voor het aanvragen van een voucher gelden een aantal criteria. De ondernemer moet doelbewust willen veranderen en de ambitie hebben om te starten met de verbetering van de bedrijfsvoering of (nieuwe) bedrijfsactiviteiten die commercieel en financieel levensvatbaar zijn en leiden tot meer omzet en/of werk.

Daarnaast moet er sprake zijn van minimaal een van onderstaande situaties:

  • het ontbreken van de benodigde specifieke kennis, kunde en/of faciliteiten in de onderneming;
  • de ondernemer moet nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de onderneming zich bevindt;

De onderneming moet ook ten minste 2 jaar bestaan, minimaal 3 medewerkers hebben en een jaaromzet van meer dan € 50.000 realiseren. Tot slot moet de groeiambitie ten minste 3 keer de omvang hebben van de investering waarvoor de voucher wordt aangevraagd en geldt er voor het inschakelen van externe deskundigheid geldt een marktconform tarief. Hieronder volgen enkele voorbeelden van activiteiten die wel – en juist niet – subsidiabel zijn.

Voorbeelden

De voucher Kennis & Expertise kan onder andere worden gebruikt voor begeleiding bij het opstellen van financieringsaanvragen, het maken of aanpassen van een bedrijfsstrategie, het opstellen van een digitaliseringroadmap en -strategie en groeiplannen en ondersteuning bij het opstellen van een marketing- of marktbenaderingsplan. Activiteiten als het laten ontwerpen van huisstijl, logo’s, advertenties, banners, visitekaartjes of websites, het implementeren, installeren, aanpassen of aanschaffen van software (zoals bijvoorbeeld ERP- en boekhoudpakketten), het aanschaffen van materiaal, licenties, abonnementen of onderhoudsdiensten, de inrichting of het beheer van social media en de inzet van influencers vallen niet binnen de regeling.

De voucher persoonlijke ontwikkeling biedt ruimte aan subsidiabele activiteiten zoals coaching en begeleiding. Het is echter niet mogelijk om de voucher in te zetten voor opfriscursussen of trainingen en/of scholingen die niet gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer.

Met de voucher Internationaal Ondernemen kun je kennis en expertise inhuren voor bijvoorbeeld begeleiding bij het maken van een marktstrategie in het buitenland en ondersteuning bij het opzetten van een buitenlandse entiteit. Je kunt ook deelnemen aan handelsmissies en beurzen, waarbij je de voucher inzet voor de huur van standruimte of de aanschaf, opbouw en/of huur van de stand specifiek voor de beurs waarvoor een voucher wordt aangevraagd. Activiteiten als content creatie voor social media, catering kosten en reis- en verblijfskosten vallen niet binnen de regeling.

Je kunt de voucher Maritieme Innovatie aanvragen wanneer je kennis en expertise wilt inhuren om schoner en/of slimmer te kunnen varen of wanneer je een LCA wilt laten uitvoeren in het kader van een duurzaamheidsstrategie. Materiaalkosten, ook bijvoorbeeld aanschaf of installatie van onderdelen ten behoeve van elektrificatie van schepen, valt niet binnen de regeling.

Weigeringsgronden

Naast de criteria zijn er een aantal situaties waarin de voucheraanvraag kan worden geweigerd.

De aanvraag moet zijn ontvangen vóórdat verplichtingen zijn aangegaan ter zake van de subsidiabele kosten van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit is bepaald om de stimulerende werking van de regeling te waarborgen. Onder het aangaan van een verplichting wordt bijvoorbeeld verstaan het voor akkoord ondertekenen van een offerte van een externe deskundige (ongeacht of dit schriftelijk, online of mondeling plaatsvindt). Hierbij maakt het geen verschil of de verplichting is aangegaan door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van de rechtsvorm van de aanvrager, door haar medewerker(s) en/of werknemer(s), of door een eigenaar van de rechtsvorm van de aanvrager.

  • Indien bij de aanvraag een factuur is gevoegd, dan wordt ervan uitgegaan dat er te vroeg een verplichting is aangegaan.
  • Indien een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt géén subsidie verleend.

In het geval dat er voor een deel van de begrote kosten van de te subsidiëren activiteit een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag, wordt de gehele aanvraag geweigerd

Als de kosten voor inhuur van derden niet voldoende inzichtelijk worden gemaakt, door geen goede offerte, dan kan de aanvraag ook worden afgewezen.

De bovengenoemde voorbeelden zijn een aantal situaties waarin de voucheraanvraag kan worden geweigerd.

Online aanvraag

De eerste stap bestaat uit het invullen van het aanvraagformulier. Wij gebruiken deze aanmelding om de juiste gegevens te verkrijgen en in te schatten of wij jou met een voucher of anderszins kunnen helpen.

Deze stap is bedoeld om te toetsen of je voldoet aan alle formele criteria voor aanvraag van een voucher. We sturen je een bevestiging wanneer je aan deze formele criteria voldoet. De beoogde activiteiten mogen nog niet zijn gestart, voordat deze eerste stap succesvol is doorlopen. Daarna kun je op eigen risico te starten.

Naast het aanvraagformulier hebben wij ook een kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. 3 maanden oud), een ondertekende MKB-verklaring en een offerte van de externe partij nodig. Heb je nog geen externe partij en zou je hier van ons graag advies over willen? Neem dan contact op met een van onze MKB Accountmanagers.

Procedure verzilvering voucher

Je kan van alle typen vouchers meerdere keren gebruik maken totdat het genoemde maximum bedrag van dat type voucher is bereikt.

Op basis van een goede analyse en een onafhankelijke beoordeling wordt getoetst of je in aanmerking komt voor een voucher. Je ontvangt een brief met het besluit en hebt vervolgens een half jaar de tijd om te starten met de uitvoering van de voucheractiviteiten. Binnen een jaar na toekenning van de voucher moeten deze activiteiten zijn afgerond.

Wanneer je de voucheractiviteiten hebt afgerond en de factuur is betaald, kun je Horizon vragen om de voucher te verzilveren door het ingevulde formulier Verzilvering voucher en evaluatie, de factuur en het betalingsbewijs op te sturen naar info@voucherregelingflevoland.nl. Als alles klopt, geeft Horizon opdracht om de voucher rechtstreeks aan jou uit te betalen.

Verzilveringsformulier downloaden