Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028 - Horizon Flevoland

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028

Ben jij als Flevolandse mkb ondernemer op zoek naar advies over innovatie, bedrijfsvoering of internationaal ondernemen? Overweeg je om hiervoor extern advies te vragen? Dan is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland mogelijk iets voor jou. Met deze regeling kun je tegen lagere kosten externe deskundigheid inschakelen. Wil je deelnemen aan een vakbeurs, tentoonstelling of handelsmissie? Ook hiervoor kun je een voucher inzetten.

Op deze pagina vind je een beknopte versie van de vergoeding, criteria, weigeringsgronden en procedure van de voucherregeling. De uitgebreide regels kun je hier vinden.

Voor wie is de Voucherregeling?

Deze subsidie kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen en gedurende de gehele looptijd van het project waarvoor de voucher is aangevraagd een vestiging heeft in de provincie Flevoland en daar haar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Verenigingen, stichtingen of beheermaatschappijen komen niet in aanmerking voor de voucher. Als primaire producent van landbouwproducten of onderneming in de visserij- en aquacultuursector kom je alleen in aanmerking voor de adviesvoucher binnen het thema continuïteit van de bedrijfsvoering.

Waarvoor kun je een voucher gebruiken?

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige voor advies (adviesvoucher) of voor deelname aan een vakbeurs/tentoonstelling of handelsmissie (beursvoucher).

Het advies dient daarbij toe te zien op tenminste één van de onderstaande thema’s:

 1. Innovatie
  Als de aanvrager stappen wil zetten die tot doel hebben om een innovatief idee of businesscase verder te ontwikkelen zodat de stap naar de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé of een aanmerkelijke vernieuwing van een bestaand product, dienst of procedé kan worden gezet.
 2. Continuïteit van de bedrijfsvoering
  Als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van continuïteit van de bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:
  – bedrijfsovername;
  – bedrijfsopvolging.
 3. Internationaal ondernemen
  Als de aanvrager stappen wil zetten gericht op internationaal ondernemen en het aanboren van nieuwe markten. Het verstrekken van een beursvoucher valt hier ook onder.

Vergoeding

Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten. De maximale vergoeding verschilt per thema:

 • € 5.000 voor de adviesvoucher gericht op thema’s 1 en 2 zoals hierboven omschreven.
 • € 8.000 voor de adviesvoucher gericht op thema 3 zoals hierboven omschreven.
 • € 5.000 voor de beursvoucher.

Criteria

Voor het aanvragen van een voucher gelden een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn:

 • De gevraagde subsidie bedraagt minimaal € 1.000.
 • Voor de adviesvoucher mogen er geen verplichtingen zijn aangegaan, voordat de subsidieaanvraag door Horizon is ontvangen.
 • Voor de beursvoucher mogen geen onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan, voordat de subsidieaanvraag door Horizon is ontvangen.
 • Je mag nog niet gestart zijn met het uitvoeren van de activiteit of dienst waarvoor de voucher wordt aangevraagd.
 • Je kunt maximaal tweemaal gebruik maken van de Voucherregeling.
 • De activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt mogen geen reguliere activiteiten zijn.
 • Je komt niet in aanmerking voor de voucher als je voor dezelfde kosten al subsidie(s) ontvangt.
 • De kosten voor inhuur van derden moeten voldoende inzichtelijk worden gemaakt, door een goede offerte. Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Online aanvragen indienen

De eerste stap bestaat uit het invullen van het aanvraagformulier. Wij gebruiken deze aanmelding om de juiste gegevens te verkrijgen en in te schatten of wij jou met een voucher of of op een andere manier kunnen helpen. Deze stap is bedoeld om te toetsen of je voldoet aan alle formele criteria voor aanvraag van een voucher. We sturen je een bevestiging wanneer je aan deze formele criteria voldoet. De beoogde activiteiten mogen nog niet zijn gestart, voordat deze eerste stap succesvol is doorlopen. Daarna kun je op eigen risico te starten.

Naast het aanvraagformulier hebben wij ook een kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. 3 maanden oud), een ondertekende MKB-verklaring, een De-Minimisverklaring, een machtiging intermediair (indien van toepassing) en een offerte van de externe partij nodig.

Zie hier een toelichting op de gevraagde documenten.

Gereedmelding

Je hebt een jaar de tijd om de subsidiabele activiteiten af te ronden. Wanneer je de voucheractiviteiten hebt afgerond en de factuur is betaald, dan dien je een gereedmelding in te dienen. Dit kun je doen via de website van de provincie Flevoland.

Verzilvering oude Voucherregeling (2017-2024)

Heb jij vóór 1 juli 2024 gebruikgemaakt van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland? En wil jij jouw voucher verzilveren? Download dan dit formulier en stuur het ingevuld samen met de factuur en het betalingsbewijs op naar info@voucherregelingflevoland.nl. Als alles klopt, geeft Horizon opdracht om de voucher rechtstreeks aan jou uit te betalen.